-  vyhlídkové lety kolem Českých Budějovic i do zahraničí
Objednávka termínu letu: +420 602 612 273

VŠEOBENCÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

Provozovatel vydává tyto:

Všeobecné obchodní podmínky

Živnostenské oprávnění: Adam Smetka - provozovatel portálu Aerolety.cz

Sídlo:   Volejbalistů 1782/9

            České Budějovice

            37001

            Identifikační číslo: 05117208 

Zápis v živnostenském rejstříku č. j: Ž/5085/2016/BP/1026871/3 (dále jen „Prodávající“) pro prodej poukazů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aerolety.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího: Kontaktní adresa: Adam Smetka, Volejbalistů 9, České Budějovice, 37001

Kontaktní e-mail: aerolety@email.cz

Kontaktní telefon: (+420) 602 612 273

1. Význam obchodních podmínek

1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Vás (jako Kupujícího) a Uživatele. Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzujete, že akceptujete tyto obchodní podmínky a že jste se s nimi seznámili. Kupní smlouva, tj. tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí, Vám bude zaslána e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se s Prodávajícím výslovně dohodnete na jiném jazyce. 

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. V případech, kdy při objednávání poukazu jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jste právnickou 2 osobou, neuplatní se na Vás ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní dárkový poukaz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Poskytovatelem je podnikatel nebo jiná fyzická či právnická osoba, která poskytuje službu, jež je předmětem poukazu. Poskytovatelem může být Prodávající nebo osoba od něj odlišná.

2.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 2.4. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli.

2.5. Poukazy prodávanými prostřednictvím webového rozhraní jsou dárkové poukazy na vyhlídkové lety, provedení leteckých prací a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam poukazů a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých poukazů. Ceny poukazů jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných poukazů a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny poukazů poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, ledaže je výslovně uvedeno jinak.

3.2. Při uvedení cen na webovém rozhraní může dojít k technickým chybám. Berte prosím na vědomí, že je-li u poukazu uvedena zcela zjevně chybná cena, není Prodávající povinen poskytnout Vám poukaz za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.

3.3. Prezentace poukazů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Pro 3 objednání poukazu je nutné, abyste vyplnili formulář nebo potřebné údaje uvedli v e-mailové nebo telefonické komunikaci.

3.4. Poukaz můžete objednat:

• přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo

• prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.

3.5. Objednávka musí obsahovat:

• přesný název objednaného poukazu (včetně letiště, kde má být let poskytnut);

• počet poukazů;

• Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu);

• jméno a příjmení osoby, pro kterou je poukaz určen (není-li určen pro Vás)

Do objednávky dále mohou být vloženy doplňující informace, týkající se zejména zkušeností, popřípadě významných zdravotních omezení účastníka. Dále lze doplnit text, který má být uveden na poukazu.

3.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu Vám bude umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešlete Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Obdržení objednávky Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí.

3.7. Smluvní vztah mezi Vámi a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež Vám Prodávající zašle elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Pokud Vám Prodávající potvrzení nezašle, je kupní smlouva uzavřena úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného poukazu, podle toho, co nastane dříve.

3.8. Zasláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

3.9. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Vám poukaz uvedený v objednávce a Vy se zavazuje tento poukaz od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu poukazu uvedenou v objednávce.

3.10. Objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím můžete zrušit telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny poukazu ještě před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2. Zaplatit cenu poukazu můžete Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

• v hotovosti při platbě na dobírku

• bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2701452148 / 2010

• úřípadné další platby v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny poukazu jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky

4.3. Způsob platby uvádějte v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.4. Platba poukazu je možná v českých korunách (Kč).

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí poukazu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby nezapomeňte uvést variabilního symbolu platby, který Vám bude sdělen v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.7. Vlastnické právo k poukazu nabýváte zaplacením celé kupní ceny, nikoli však dříve, než poukaz převezmete.

5. Poskytování služby na základě poukazu

5.2. Pokud bude služby na základě poukazu čerpat jiná osoba než je na něm uvedená, nezapomeňte tuto skutečnost Prodávajícímu sdělit e-mailem nebo telefonicky. Poukaz lze využít pouze pro akci, která je na něm uvedena, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete jinak.

5.3. Služby na základě poukazu poskytuje Prodávající nebo jiný Poskytovatel. Samotné čerpání služby je upraveno zvláštními obchodními podmínkami; je-li poskytovatelem služby Prodávající, řídí se čerpání obchodními podmínkami uvedenými zde.

5.4. Platnost poukazu je 12 měsíců ode dne, který je na poukazu uveden. Po vypršení platnosti poukazu není možné na jeho základě čerpat služby. Prodávající za neplatné poukazy nevyplácí žádnou náhradu.

5.5. Prodávající není účastníkem smluvních vztahů mezi Vámi a Poskytovatelem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu, která by Vám na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vznikla. Tento článek neplatí, pokud je v konkrétním případě Prodávající současně i Poskytovatelem služby.

5.6. Prodávající ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu. Na základě Vaší žádosti ovšem může Prodávající vystavit za ztracený, odcizený nebo poškozený či zničený poukaz duplikát.

6 6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

6.2. Berte prosím na vědomí, že pokud v čtrnáctidenní lhůtě pro odstoupení od smlouvy bude využit aktivační klíč uvedený v poukazu, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku).

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Unikátní aktivační klíč uvedený v poukazu Prodávající při odstoupení od smlouvy deaktivuje.

6.4. Prodávající Vám v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od Vás na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, pokud se nedohodnete na jiném způsobu vrácení.

7. Odpovědnost za vady

7.1. V případě vadného plnění máte práva podle obecně závazných právních předpisů (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že zaslaný poukaz je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že poukaz je vystaven na akci uvedenou v objednávce, na jméno osoby uvedené v objednávce a případně s textem, který byl uveden v objednávce, a dále že byl dodán objednaný počet poukazů.

7.3. Práva z vadného plnění můžete uplatnit u Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Vždy sdělte číslo poukazu a uveďte, v jakém ohledu je poukaz vadný. Je-li poukaz vystaven na jinou akci, než byla uvedena v objednávce, Prodávající deaktivuje uvedený aktivační kód a zašle poukaz s novým aktivačním kódem. Obsahuje-li poukaz jiné chybné informace, zašle Prodávající opravený poukaz. Pokud byl dodán jiný než objednaný počet poukazů, zašle Prodávající chybějící poukazy.

7.4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Prodávajícím nedohodnete jinak.

7.5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7 8. Ochrana osobních údajů

8.1. Pokud jste fyzickou osobou, je Vám ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052548.

8.3. Přijetím obchodních podmínek vyjadřujete souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů a těchto osobních údajů osoby uvedené na poukazu, která bude čerpat služby dle poukazu: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedete v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby, kdy písemně vyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním.

8.4. Zpracováním Vašich osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Prodávající Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje je možno na základě Vaší písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují kromě Poskytovatelů služeb, externí dopravci a osoby podílející se na dodání poukazu a poskytnutí služby dle poukazu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení poukazu a poskytnutí služby.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že osobní údaje poskytujete dobrovolně.

8.8. V případě, že se domníváte, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

• požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen Vám tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Zasláním objednávky vyjadřujete souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na Vaši e-mailovou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

9.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se můžete obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).

9.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Vám Prodávající bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 6. 2018

Pro správné fungování používají tyto stránky cookies. Setrváním na stránce s tímto souhlasíte.